top of page

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

BİLGİLENDİRME DAYANAĞI :6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”’nun 10. Maddesi

BİLGİLENDİRME                   :

Şirket Profili                         : Şirketimiz, Türkiye’ nin önde gelen ve Bursa’da Gayrimenkul değerleme sektöründe en önlerde yer alan özel hukuk şirketidir.

Veri Sorumlusu                     : 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” çerçevesinde, kanun gereği “veri sorumlusu” olarak ÇINAR TAŞINMAZ DEĞERLEME VE MÜŞAVİRLİK A.Ş.’ dir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: Şirketimiz İnternet sitemize kayıt/üye olunması, verilen iş ilanların yer aldığı internet sitelerine başvuru yapılması, iş ve staj başvuru formlarının doldurulması, imzalanan iş sözleşmeleri yoluyla toplanan kişisel verileriniz, şirketimizin insan kaynakları politikaları çerçevesinde iş ve staj başvurularının kabul edilmesi amacıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar ve amaçlar dâhilinde

İş ilişkisinin sağlıklı olarak yürütülmesini sağlamak,

İş sözleşmesinin devamında kamu kurum ve kuruluşlar ile kanuni olarak verileri talep etme hakkına sahip kurum ve kuruluşlara vermek,

-İletişim ihtiyacı olduğunda siz sayın çalışanımıza ulaşmak,

-Siz sayın çalışanımız ile oluşabilecek bir hukuki uyuşmazlıkta kullanılmak,

-Siz sayın çalışanımız için gerekli olması durumunda kişisel verilerinize ulaşmak

amacıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar ve amaçlar dâhilinde işlenecektir.

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği: Bu amaçla toplanan kişisel verileriniz, sadece şirketimiz tarafından işlenmekte, yasal zorunlulukların getireceği herhangi bir sebep haricinde, herhangi bir üçüncü kişi/kuruma aktarılmayacak olup hali hazırda da aktarılmamaktadır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi: Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz İnternet sitemize kayıt/üye olunması, Verilen iş ilanların yer aldığı internet sitelerine başvuru yapılması, iş ve staj başvuru formlarının doldurulması, imzalanan iş sözleşmeleri yoluyla toplanan kişisel verileriniz,6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, 4857 sayılı İş Kanunu 75.Madde,6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun Sağlık Gözetimi ile ilgili düzenlenen 15/son Maddesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nde düzenlenen 7.Maddesi, 6698 sayılı Kanun m.5/2-b Maddesi, Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgili Olması, Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması,  İlgili Kişinin Kendisi Tarafından Alenileştirilmiş Olması, Veri İşlemenin Zorunlu Olması(6698 sayılı Kanun m.5/2-e), Meşru Menfaat Olması(6698 sayılı Kanun m.5/2-f) maddeleri ve bu Aydınlatma Metni’nin “Kişisel Verilerin İşlenme Amacı” başlıklı maddesinde belirtilen amaçlarla işlenmektedir.

 

Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklar

6698 Sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

*Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

*Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

*Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

*Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

*6698 sayılı Kanun’un 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

*Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesinin d ve e bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

*İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

*Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili şirketimize yazılı olarak başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde tarafınıza ücretsiz olarak yanıt verilecektir. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul’ca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

6698 Sayılı Kanunun 11. Maddesi ile belirlenen haklarınızın kullanımına dair taleplerinizi;

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemlerle ve/veya Açık, anlaşılır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak, şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla ya da noter kanalıyla, Buttim İş Merkezi A Blok No:68 K:4 Osmangazi/BURSA adresine iletebilirsiniz.

AÇIK RIZA FORMU

Bu izin formu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması (6698 Sayılı Kanun) ile düzenlenen gerçek kişilerin “Kişisel Verilerinin” işlenmesi, depolanması ve paylaşımı kapsamında tarafınız ile mevcut iş sözleşmenizin eki ve ayrılmaz bir parçası olarak hazırlanmıştır.

Bu İzin Formu ve 6698 Sayılı Kanun Kapsamında “Kişisel Veri”; iş sözleşmesi dâhilinde işe girişinizden itibaren iş başvuru formunda ve personel özlük dosyanızda yer alan bilgileriniz de dâhil olmak üzere her türlü güncel bilgi anlamına gelecektir. Bu bilgiler, yazılı, sözlü, sesli, görüntülü veya elektronik ortamda elde edilebilecektir.

Şirketimiz, 6698 Sayılı Kanun’da tanımlandığı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatına haizdir. Veri sorumlusu olarak, Kişisel Veri’nin işleneceğini, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, gerektiğinde güncelleneceğini ve aktarabileceğini belirtir, bu kapsamda şirketimiz ve varsa grup Şirketleri, bağlı şirketleri, danışmanları, hissedarları ya da çözüm ortakları ile sair ilgili kişiler tarafından Kişisel Veri üzerinde yapılacak her türlü işlemin kişisel veri işlenmesi olarak kabul edileceğini bildiririz.

Şirketimiz başta 4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Genel Sağlık ve Sosyal Sigortalar Kanunu ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Kanun olmak üzere ilgili tüm ulusal ve uluslararası mevzuat ve bunlara dayalı olarak yetkili idareler (Sosyal Güvenlik Kurumu, Çalışma ve İŞ-KUR Müdürlüğü ilgili Bakanlıklar vb.) tarafından yayınlanmış olan ikincil düzenlemeler kapsamındaki yükümlülüklerin ifası amacı ile kişisel verilerinizi işlemektedir.

Şirketimiz kişisel verilerinizi, yukarıda tanımlanan yasal yükümlülükler haricinde özel günlerde, yapılan iç iletişim etkinliklerinde kullanılmak üzere saklayabilir ve işleyebilir.

Biyometrik verileriniz, sağlığınıza ve yaşam tarzınıza ilişkin özel nitelikli verileriniz, çalışanların devamlılığı ve takibi konusunda kullanılmakta olan sistemler tarafından kaydedilmekte ve işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuat kapsamında işveren olarak; şirketler Grubuna bağlı şirketlere, ortak firmalarımıza, şirketimizce hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da iş birliği yapılan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, şirketler ve sair 3. kişi ya da kuruluşlara aktarılabilecektir.

Kişisel Verileriniz, iş sözleşmenizin devamı süresince iş sözleşmenizin sona erdiği tarihten itibaren ilgili tüm yasal mevzuat uygun sürelerde ve koşullarda saklanmak durumunda olduğunu ve yasal süreler sonunda yok edileceğini bildiririz.

Şirketimize müracaat ederek 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediği, şayet işlenmişse, buna ilişkin bilgileri, işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını ve söz konusu verilerin aktarıldığı yurt içinde veya yurt dışındaki 3. Kişileri öğrenme, kişisel verileriniz eksik ya da yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini, kişisel verilerinizin kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok edilmesini ve bu kapsamda şirketimizce yapılan işlemlerin bilgileri aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, kişisel verilerinizi münhasıran otomatik sistemler ve analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde buna itiraz etme kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız.

Yukarıda yapılan bilgilendirmeyi okudu.Mail göndermeden önce,6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerimin; tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde şirketinizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, şirketinizin ve/veya şirketinizin ortakları, ÇINAR TAŞINMAZ DEĞERLEME VE MÜŞAVİRLİK A.Ş.çatısı altındaki firmalar ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması da dâhil olmak üzere yukarıda belirtilen açıklamalar kapsamında işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi ve aydınlatılmış olarak açık rızam ile onay veriyorum.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE VERİ İŞLEM HAKKINDA MUVAFAKATNAME

Şirketinize iletmiş olduğum veya Şirket İnternet sitesine kayıt/üye olunması, Verilen iş ilanların yer aldığı internet sitelerine başvuru yapılması, iş ve staj başvuru formlarının doldurulması, imzalanan iş sözleşmeleri yoluyla toplanan ve şirketin usul ve işlemleri çerçevesinde edindiği kişisel veri, biyometrik veri, sağlık verisi dahil her türlü kişisel veri ve/veya özel nitelikli kişisel veri, kurumsal, ticari ve diğer veri, bilgim ve belgem bakımından (“Veri”); Şirketin iştirakleri ve bunların alt kuruluşlarıyla; çalışanları, şirket görevlileri, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, Şirketin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar ve destek hizmeti kuruluşları ve anlaşmalı kuruluşlar ile, şirketin ihracat yapması durumunda, ihracat yaptığı kurum ve kuruluşlar dahil, T.Ü.İ.K., B.D.D.K., S.P.K., T.C.M.B., MASAK, T.B.B., KOSGEB, G.İ.B., Hazine Müsteşarlığı, S.G.K., Türkiye Cumhuriyeti Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı, İşkur gibi otoriteler, bakanlıklar, yargı mercileri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile İş Kanunu, Arabuluculuk Kanunu dahil diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ile bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi ve geliştirilebilmesi, bu hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, imzaladığınız ve/veya imzaladığımız sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi; istihbarat, bilgi araştırmaları ve çalışma performansı değerlemelerinin yapılması, iş ve işçi barışının sağlanması amacıyla; yapılacak veri açıklama ve aktarımına muvafakat ettiğimi; bu maksatlarla; Verilerimin gerek Veri Sorumlusu ve gerekirse Veri İşleyen sıfatıyla, gerek şirket tarafından, gerekse şirket yetkilileri ve departmanları ile şirketin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar ve destek hizmeti kuruluşları vasıtasıyla ve benzeri diğer kanalları aracılığı ile; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesine, toplanmasına, kaydedilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine, değiştirilmesine, yeniden düzenlenmesine, açıklanmasına, aktarılmasına, devralınmasına, sınıflandırılmasına, işlenmesine, gerekirse şirket tarafından anonim hale getirilmesine muvafakat ettiğimi,

Verilerimi doğrudan ya da dolaylı olarak kanun ya da sözleşmeden doğan herhangi bir gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmeksizin vermeye yetkili olduğumu, Şirketin yan/grup/alt şirketleri dahil diğer üçüncü kişilerden ilgili mevzuat uyarınca, bu muvafakatname de yer alan süreç ve işlemlerin yerine getirilmesi için gerekli onayları usulüne uygun olarak aldığımı ve söz konusu Verilerimi hukuka uygun olarak elde ettiğimi;

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerimin Şirketiniz tarafından işlenmesine ilişkin bilgilendirme metnini mail göndermeden önce temin ettiğimi; okuduğumu, incelediğimi, değerlendirdiğimi ve yukarıda bildirilen tüm hususları bilerek, anlayarak kabul ettiğimi; özgür iradem sonucu bu “Bilgilendirme ve Muvafakatname” de belirtilen amaç ve nedenlerle, K.V.K.K.’ da tanımı yapılmış olan ve yukarıda da gerek içeriği gerekse toplanma yeri ve yöntemi belirtilen kişisel verilerimin yine yukarıda belirtilen kişilerle paylaşılmasına, K.V.K.K.’ nda tanımlanan kapsamda işlenmesine muvafakat ettiğimi; kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Kişisel Verilerin Korunması hakkında Bilgilendirme Formunu okudum. Yapılan bilgilendirmeler çerçevesinde veri paylaşılmasını ve işlenmesini yukarıda belirtilen koşullarda kabul ediyorum.

bottom of page